24/5/16

L'Alegria de l'Amor (3) Cap. II. Realitat i desafiaments de les famílies.


Alguns comentaris sobre aquesta Exhortació Apostòlica es limiten a la indissolubilitat del matrimoni i de la situació canònica dels separats que viuen amb una nova parella. Aquests temes no els podem separar del context del document papal sinó volem caure en un reduccionisme.

En el capítol primer s'ha presentat la família ideal amb el simbolisme de l'home, la dona i els fills reunits en torn d'una taula, compartint les seves vides i ajudant-se mútuament. En aquest capítol segon el Papa comenta la situació actual d'aquesta família i els seus problemes.

El primer canvi: "una realidad doméstica con más espacios de libertad [...]que no permiten la pervivencia indiscriminada de formas i modelos pasados [...] los individuos son menos apoyados que en el pasado por las estructuras sociales, en su vida afectiva i familiar".

En l'aspecte personal:
- Individualisme, en el que cada membre de la família és con una illa, cadascú amb la seva llibertat, que fa difícil acceptar una perspectiva d'un compromís permanent.
- L'estrés de l'organització social i laboral.
- Llibertat d'escollir mal entesa, amb la que moltes vegades es busca la comoditat i la satisfacció o l'interès personal més que el de la família.
- Ideologies que menyspreen el matrimoni i la família per l'experiència del fracàs d'altres famílies.
- Frivolitat del sexe per la difusió de la pornografia en àmbits comercials i informatius.
- Problemes per tenir una vivenda digna, ofertes de treball molt precàries, jornades laborals llargues, que dificulten la labor educativa de les famílies o l'hàbit de compartir la taula, trencant l'esquema ideal descrit en el capítol anterior.
- Poques oportunitats de futur que provoca un clima de inseguretat.
- A totes aquestes situacions podem ajuntar-hi la baixa demografia per la inseguretat social i laboral amb un clar augment de la misèria tant en l'àmbit mundial com local.
- Altres problemes com l'adicció a les drogues i a l'alcohol, la violència de gènere.
Resumint podem concloure que hi ha un ambient social i laboral i també personal que provoca una estructura de valors que dificulta l'assoliment del compromís matrimonial: fidelitat, ajuda mútua i educació dels fills
La resposta a aquesta situació moltes vegades ha estat inadequada. "no tiene sentido quedarnos en una denuncia retórica de los males actuales[...] tampoco sirve imponer normas por la fuerza de la autoridad [...] Otras veces, hemos presentado un ideal treológico del matromonio demasiado abstrtacto, casi artificiosamente construido, lejano de la situación concreta y de las posibilidades afectivas de las familias reasles".

Quina actitud hem de tenir els cristians davant aquesta situació? No només enfortir la fe en Jesús amb "adequades" celebracions sacramentals sinó donar testimoni amb el nostre estil de vida. Una pastoral positiva i acollidora que mostri, d'una forma clara, els principis de l'evangeli, no atacant un món que considerem decadent, sinó mostrar l'alegria de l'amor i de la fidelitat, presents en l'evangeli de Jesús.

Podem com a resum definir dues idees: 
La primera és el fet de que, en l'ambient actual es presenten moltes dificultats per un adequat desenvolupament de la família i, en concret, dels tres pilars fonamentals que són la fidelitat, l'ajuda mútua i la educació dels fills. 
La segona, la falta d'una escala de valors que permeti decidir fer en cada circumstància el que és més convenient per a la família. Això moltes vegades requereix esforç i renúncies. El matrimoni cristià ha de ser un exemple d'aquesta escala de valors.

Llorenç Casanova